Het Dietistenhuys

tomaten

Algemene Voorwaarden 2013


Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Het Diëtistenhuys en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van de diëtist inroepen.

Artikel 2. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te verschijnen, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. In dat geval ontvangt de cliënt een factuur van €15. Deze wordt echter niet vergoed door zorgverzekeraars. Afzegging dient persoonlijk te geschieden of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of per e-mail te worden gemeld.

Artikel 3. Tarieven

Advisering door een diëtist wordt vanaf 2012 vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw aanvullende polis of neem contact op met uw zorgvezekeraar.
Voor gecontracteerde zorg vanuit de aanvullende verzekering worden de door de zorgverzekeraar vastgestelde tarieven in rekening gebracht voor behandeling en toeslag bij huisbezoek.
Indien dieetadvisering niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, komen de kosten van de begeleiding voor uw eigen rekening.
Voor diëtetiekzorg geldt een tarief van €15,- per 15 minuten en voor een huisbezoek geldt een extra uittoeslag van €30.

Consulttype Contacttijd + administratie
Eerste consult 45 minuten + 30 minuten administratie
Vervolgconsult 30 minuten + 15 minuten administratie
Vervolgconsult kort 20 minuten + 10 minuten administratie
Telefonisch/ Mail consult tijdseenheden van 15 minuten
Beoordeling voedseldagboek 30 minuten

Artikel 4. Declaraties

Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks door Het Diëtistenhuys ingediend bij de zorgverzekeraars waar Het Diëtistenhuys een contract mee heeft. Uw eigen risico hoeft niet aangesproken te worden bij vergoedingen vanuit het aanvullende pakket.

Artikel 5. Betaling

Alle kosten die verband houden met de dieetadvisering en buiten de vergoeding van de zorgverzekering vallen, dienen contant voldaan te worden aan Het Diëtistenhuys. Bij het uitblijven van betaling, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6. Incasso

De diëtist is, in het hierboven onder artikel 7. vermelde geval, gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Artikel 7. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de diëtist bindend.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Het Diëtistenhuys sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.

Artikel 9. Klachten

In geval van eventuele klachten wordt ervan uitgegaan dat deze eerst worden besproken met een diëtist van Het Diëtistenhuys. Er wordt dan samen gezocht naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort. Ook kunt u zich wenden tot het bureau Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg, telefoonnummer 0900- 2437070 (€0,10 per minuut) of bij Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Artikel 10. Beëindiging

Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen mits Het Diëtistenhuys 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk van op de hoogte is gesteld. Bij eenzijdig beëindigen van de behandeling door de cliënt, zal de tijd die nodig is voor de afronding van de behandeling in rekening gebracht worden. Dit betreft zowel contacttijd als administratie en bedraagt 30 minuten.

Artikel 11: Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het Diëtistenhuys handelt conform deze wet.

Artikel 12: Legitimatie

Cliënten moeten zich kunnen legitimeren bij ziekenhuizen en andere zorgverleners. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Bij een bezoek aan Het Diëtistenhuys dient u om die reden een legitimatiebewijs bij u te hebben.
Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist of u kunt de voorwaarden zelf uit printen. Download: Algemene Voorwaarden 2013.pdf